I.ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Central Serwis – Systemy Grzewcze S. C. Marcin Michalak, Mirosław Bendkowski 

II.PRZETWARZANE DANE OSOBOWE

Przetwarzamy dane osobowe w związku ze:

1.    ŚWIADCZENIEM USŁUG MONTAŻU I SERWISU URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH

-       Podmioty, których dane dotyczą: kontrahenci, potencjalni kontrahenci, jak i ich pracownicy oraz osoby z nimi współpracujące.

-       Przetwarzane dane: imię i nazwisko osoby, dane służbowe, dane kontaktowe, dane adresowe, numery rachunków bankowych, dane rejestrowe i ewidencyjne

-       Podstawa i cele przetwarzania danych:

1)       zawarcie i wykonanie umowy;

2)       wykonanie ciążących obowiązków prawnych, np.:

a.        przechowywanie danych na potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych organów;

b.       składanie i rozpatrywanie reklamacji;

c.        rozliczenie danin publicznoprawnych;

3)       usprawiedliwiony interes prawny:

a.        udokumentowanie realizacji transakcji;

b.       ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń;

c.        marketing bezpośredni;

d.       tworzenie zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne;

e.       weryfikacja wiarygodności płatniczej kontrahenta;

f.         archiwizacja.

2.    REKRUTACJĄ

-       Prowadzimy rekrutację pracowników oraz współpracowników.

-       Podmioty, których dane dotyczą: osoby ubiegające się o zatrudnienie.

-       Przetwarzane dane: dane osobowe udostępnione przez osobę rekrutowaną lub firmę rekrutacyjną, takie jak imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, dane adresowe, dane o wykształceniu, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, uprawnienia zawodowe.

-       Dane osobowe w ramach procesu rekrutacji pozyskiwane są na podstawie udzielonej zgody. Osoba, która udzieliła zgodę ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

-       Podstawa i cele przetwarzania danych:

1)       zgoda;

2)       zawarcie i wykonanie umowy;

3)       wykonanie ciążących obowiązków prawnych, np.:

a.        przechowywanie danych na potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych organów;

b.       rozliczenie danin publicznoprawnych;

4)       usprawiedliwiony interes prawny:

a.        rekrutacja;

b.       ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń;

c.        tworzenie zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne;

d.       archiwizacja.

3.    PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA

-       Przetwarzamy dane osobowe w ramach codziennej obsługi przedsiębiorstwa.

-       Podmioty, których dane dotyczą: podmioty, kontaktujące się z firmą, jak i ich pracownicy oraz osoby z nimi współpracujące, osoby przebywające na naszych terenach oraz budynkach w związku z monitoringiem wizyjnym.

-       Przetwarzane dane: imię i nazwisko osoby, dane służbowe, dane kontaktowe, dane adresowe, dane rejestrowe i ewidencyjne, a także obraz monitoringu wizyjnego.

-       Podstawa i cele przetwarzania danych:

1)       zawarcie i wykonanie umowy;

2)       wykonanie ciążących obowiązków prawnych, np.:

a.        przechowywanie danych na potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych organów;

b.       składanie i rozpatrywanie reklamacji;

c.        rozliczenie danin publicznoprawnych;

d.       relacje inwestorskie;

3)       usprawiedliwiony interes prawny:

a.        udokumentowanie czynności;

b.       ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń;

c.       tworzenie zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne;

d.       weryfikacja wiarygodności płatniczej kontrahenta;

e.         archiwizacja;

III.POCHODZENIE DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzane dane osobowe przekazywane są nam bezpośrednio przez osoby, których dane dotyczą lub od innych administratorów danych, z którymi współpracujemy lub z powszechnie dostępnych źródeł.

IV.BRAK OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest co do zasady dobrowolne, stanowić może jednakże warunek zawarcia umowy.

V.ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzane dane osobowe, w tym przez osoby upoważnione, możemy przekazać:

1)   podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu :

a)    podmiotom pośredniczącym w zawieranych przez nas transakcjach;

b)   podwykonawcom;

c)    podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, informatyczne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, firmom windykacyjnym

2)   innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu, których udział jest konieczny do realizacji odpowiedniego procesu, m.in.:

a)     inne strony transakcji;

b)    ubezpieczyciele;

c)      organy i urzędy państwowe lub samorządowe;

d)     sądy;

e)    komornicy;

f)      biura informacji gospodarczej;

g)      operatorzy pocztowi i kurierzy;

h)     banki;

i)      podmioty współpracujące z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych;

VI.OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Przetwarzamy dane przez czas niezbędny aby osiągnąć cel przetwarzania. Po zakończeniu go, archiwizujemy dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Z uwagi na ustawowe okresy przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych oraz okres przedawnienia roszczeń publicznoprawnych, dane osobowe usuwane są po upływie 10 lat licząc od końca roku, w którym zrealizowano cel przetwarzania danych.

VII.ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Nie podejmujemy decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, danych osobowych.

VIII.PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EOG

W razie koniczności zawarcia transakcji z kontrahentem spoza EOG może nastąpić konieczność przekazania danych osobowych poza obszar EOG.

Możemy przekazać dane kierowców lub pracowników podmiotów uczestniczących w transakcji.

Co do zasady, przekazanie danych poza EOG nastąpi na podstawie standardowych klauzul umownych, których treść została zatwierdzona przez Komisję Europejską.

IX.UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

Osoby, których dane dotyczą mają prawo do:

1)   sprostowania (poprawienia) danych, w zakresie i na zasadach określonych w art. 16 RODO;

2)   usunięcia danych, w zakresie i na zasadach określonych w art. 17 RODO;

3)   ograniczenia przetwarzania (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych – stosownie do złożonego wniosku), w zakresie i na zasadach określonych w art. 18 RODO;

4)   dostępu do danych (wnosząc o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych), w zakresie i na zasadach określonych w art. 15 RODO;

5)   przeniesienia danych w zakresie i na zasadach określonych w art. 20 RODO;

6)   wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych osobowych (w tym profilowania), jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes, w zakresie i na zasadach określonych w art. 21 RODO.

Chcąc skorzystać, z któregokolwiek z powyższych uprawnień należy przesłać żądanie wraz ze wskazaniem zakresu danych będących przedmiotem żądania na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie na adres podany poniżej.

Chroniąc dane przed nieuprawnionym dostępem, możemy zażądać dodatkowej identyfikacji osoby, której dane dotyczą lub dodatkowych informacji.

Możliwość realizacji każdego z wyżej wymienionych praw wynika z obowiązujących przepisów prawa np. zależy od podstawy prawnej przetwarzania danych oraz od celu ich przetwarzania.

XI.SKARGA DO ORGANU NADZORU

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania jej danych osobowych w sposób wskazany pod adresem www.giodo.gov.pl.

XII.KONTAKT I INFORMACJE

Nasze dane adresowe: Central Serwis – Systemy Grzewcze Marcin Michalak, Mirosław Bendkowski S. C. ul. Zagórska 133, 42-680 Tarnowskie Góry.

Wszelkie pytania w zakresie danych osobowych prosimy kierować na email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.